۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

کی فراموش شود، کابل ویرانک ما

کی فراموش شود، کابل ویرانک ما


جــــاده وشهرنو وآن پل لرزانک مابا رفیقان شــــــب مهتاب زیادم نرود

تــا وبــالا شــدن تپـــه پغــــمانک ما...دلم از بیوطنی، پشت خودم می سوزد

که چه بازیچه شده، خاک غریبانک ماحرص دنیا چقدر خاطره ها داد به باد

جشن آزادی وشب های چراغانک ماخوش هوا بود به آن شاعرحماسه سرا

تخت رستم به سر کوه سمنگانـــک ماما به این مردم دنیای گرسنه چه کنیم

دسـت هر دزد فتاده، به گریبانک مابا یکی کاسه شوربا ودوسه نان فطیر

هرچـه میشد بخدا؛ عزت مهمانک مایــاد لاندی پلو وقصه وافسانـــه بخیر

پتــــه صندلی وکیــــف زمستانک مانمک خوان وطن، دیده شان کور کند

چــــه بگویم که شکستند نمکدانک مافارغ از کینه واز عقده واز درد و الم

چقدر لطف وصفابود، به دورانک ماهـــردم از کوه خرابات صدا بود بلند

ازهـــمه نغمه سرایان غزلخوانک مادشمنان خاک مرا زیر وزبر کرد،ولی

یک دل دوسـت نیــامد به پرسانک مامیـــله هــــای گل نارنج، زیــادم نرود

ســاز وآواز، بـــَــهَر گوشه لغمانک ماموتر وبایسکیل واسپ وکراچی همه سو

چه جمع وجوش ، به بازار خیابانک مافـــرش از لاله وگل بود ، زخیرات بهار

کــوه گک ودره گک ودشت وبیابانک مامیله هابودبه هرباغ وبه هرعید وبرات

قـــــــرغه وبابر واستالف وپروانک مامن ندانم که در آن آتش بیداد چه سوخت

خـــانه وکــــوچه وپسکوچه ودالانک ماسخن از خـــــــامه کهزاد به افسانه کشید

غزلش غوره بـــدل ماند، به دیوانک ما

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر