۱۳۸۸ تیر ۲۳, سه‌شنبه

کاندید محترم که به ما گوش میکنی

فاخته

کانــدید محترم که به ما گــوش میــکنی

فردا ورا چو قـــصه فــراموش میکـــنی

در وعده تو چیست که در لحظه نـخست

پیــر و جـــوان یکســره مدهوش میـکنی

از بس که خواستار رســیدن به قدرتـــی

در گفـتن سخــن همه جا جــوش میــکنی

افســوس غیـــر گفتــن کمپـــایــن ها دگر

هر حرف نا شنیده پس گــوش میـــــکنی

بـس مدعی قدرت و چوکــــی چراســـتی

خـــون دل ضعیـــف چرا نـــوش میـکنی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر