۱۳۸۹ آذر ۲۳, سه‌شنبه

لابي ها به اوباما مشوره غلط ميدهند

نوشته: محمد داود سياووش
رسانه ها گزارش ميدهند كه اخيراَ يك عده كار شناسان وموسسات به بارك اوباما رئيس جمهور ايالات متحده مشوره داده اند كه با طالبان مستقيماَ مذاكره كند.
اين كارشناسان كه احمد رشيد خبرنگار مشهور پاكستان نيز درميان آنان ميباشد گفته ژنرال حميد گل را در رابطه مذاكره مستقيم با طالبان به نحوي ازديد يك كارشناس تكرار ميكنند و نظريات اشفاق كياني را مبني بر شموليت گروه حقاني به دولت تقويت مي بخشند. ايالات متحده كه باعصا ورهنمايي اين كارشناسان به افغانستان آمده بود اينك چنان به نظر ميرسد كه رهنمايي همان ها را درخروج با مفهوم شكست در پيش ميگرد. هنگاميكه بوريس يلسن با برهان الدين رباني وهيئت مجاهدين درمسكو ملاقات نمود همه گان مي فهميدند كه عمر حكو مت نجيب به پايان رسيده وهرگاه نظر اين كارشناسان را اوباما قبول كند هرچند آقاي كرزي به مخالفت با ايالات متحده تظاهر ميكند اما درواقع آغاز آن ملاقات به مفهوم نقطه پايان گذاشتن به حكومت آقاي كرزي خواهد بود.
باتوجه به اينكه ايالات متحده به قول رسانه ها تاكنون 120 ميليارد دلار دراين جنگ كه پايان آن معلوم نيست مصرف نموده اينكه كارشناسان ومحققان فرانسوي وايتالوي مشوره ميدهند كه ايالات متحده پاي اش را از افغانستان بكشد در صورت عملي شدن اين فرضيه طالبان يك طرف وايالات متحده جانشين نقش دولت افغانستان خواهد شد، ناظرين سياسي ميگويند چنين معادله براي آمريكا خيلي خطر ناك بوده وآن كشور را به صفت نيروي تجاوزگر دربرابر طالبان طوري قرار ميدهد كه نقش كابل را دراين معامله به كلي محو ميكند. موسسات وكارشناساني كه اين پشنهاد را مطرح كرده اند واقعاَ از ساليان متمادي در افغانستان كارنموده كارمندان مسلمان آنان مسواك شان درجيب چپ وكلاه شپو وپايپ شان در جيب راست از دهكده هاي تسخير شده به دست القاعده وطالبان تاكافي شاپ هاتجربه كار وفعاليت رادارند.
اما آنچه قابل تشويش ميباشد كه اين موسسات به خاطر ادامه كارشان ممكنست هر معامله ئي را مجاز بدانند واز خط قرمز ارزش هاي مدني به دست آمده وموجود درفرهنگ يك قرن اخير افغانستان نيز گذشته درهرنوع شرايط ادامه كارشنان را مد نظر داشته باشند . درحاليكه مردم افغانستان به اين مي انديشند كه آيا با اين معا ملات بازهم آزادي هاي مدني كنوني وارزش ها ديموكراسي موجود را خواهند داشت ويا از پوشيدن لباس تاگذاشتن ريش از امر بالمعروف مجبور خواهند شد اجازه بگيريند. اظهارات علي محمد اوركزي در آلمان ، نظريات كارشناسان گماشته طالبان در رسانه ها ومسامحه و معامله موسسات غير دولتي نشان ميدهد كه سايه ابرهاي سياه آنسوي مرز به طرف افغانستان نزديك ميشود وبااين حال جامعه جهاني بايد از ياد نبرد كه افغانستان يك قريه كوچك نيست كه هركس هرچه خواست درآن انجام دهد، فرهنگ هاي متنوع اين كشور از شمال تا جنوب وازشرق تاغرب با توجه به تنوع اتنيكي آن پيچيده گييي دارد كه بايد آنرا رعايت كرد . نبايد ارزش هاي يك محله به مردمان تمام افغانستان تحميل شود وموج معكوس آن بايد مد نظر باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر