۱۳۸۹ اسفند ۱, یکشنبه

تاریخ تکرار میشود

تاریخ تکرار میشود
نوشته : محمدداود سیاووش
نجیب در آخرین سال حکومتش به نحوی از متحد اصلی خودرا کنار کشیده درپی تامین ارتباط با مجاهدین شد. روس ها با توجه با آن وضعیت درسرک بین پلخمری وبغلان افسران قوای مسلح را بارعایت رتبه دربدل پول به مجاهدین میفروختندو یلتسن با درنظر داشت تلاش های نجیب مستقیماً با مجاهدین تماس گرفته ، با هیئت مجاهدین به رهبری برهان الدین ربانی درمسکو ملاقات نمود که درواقع با این کار دروازه تماس مجاهدین را برای همیش به روی نجیب بست . کارشناسان درهمان زمان آغاز مذاکرات مجاهدین را با مسکو به مفهوم پایان طول عمر حکومت نجیب میدانستند
اینک چند سال بعد درافغانستان بار دیگر همان سناریو به شکل جدید تکرار میشود. آقای کرزی از متحدی که اورا به قدرت رسانده بریده با مخالفین نزدیک میشود ودر مقابل ایالات متحده مستقیماً با طالبان باب مذاکره را میکشاید که در این حال آقای کرزی دوشکست را همزمان متحمل میشود ، یکی آنکه طالبان درسطح جهانی موازی با دولت افغانستان به صفت یک طرف قضیه مطرح میشوند که در واقع نقش کابل کمرنگ میشود ودوم آنکه در مقابله با طالبانی که درسطح جهان مطرح شده متحد دیروز درکنار آقای کرزی ایستاده نیست که با این کار دوست از دست رفت وحریف به دست نیامد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر