۱۳۹۰ فروردین ۱۱, پنجشنبه

قابل توجه آنانی که مکتب ها را می سوزانند!


ببینید در جهان مردم حتی در شرایط نبود کانکریت و آهن گادر و خشت فقط با استفاده از مواد دست داشته به اطفال شان مکتب می سازند ولی بر عکس در افغانستان با تأسف مکاتبی را که با هزار احتیاجی از کمک های جهان ساخته میشود به آتش می کشند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر