۱۳۹۱ مرداد ۱۲, پنجشنبه

اندیشه را زبان گواراست پارسی
بهار سعید

اندیشه را زبان گواراست پارسی

هر واژه یک نگینه ی گویاست پارسیاز هر دهن ز بسکه دل انگیز می چمد

گویی سروش بردن دلهاست پارسیشبها نیوشه، کودک گهواره ی مرا

شیرینی ترانه ی فرداست پارسیبرخاست از «دهار» و فرا رفت هر کنار

بس پهنه را هنرکده آراست پارسیآوازه ساز بلخ و سمرکند و دامغان

شیراز و غزنه ، توس و هریوا ست پارسیفردوسی و سنائی و خیام و مولوی

حافظ، فروغ و رابعه ی ماست پارسیاز رودکی و حنظله تا روزگار من

آمو ترین سروده ی دریاست پارسیپیشینه ی ترا ز چه آغاز سر نهم؟

زیرا هزاره هاست که برپاست پارسینازم به یادگار نیاکانیم، نگر

پیداست هر چکامه که زیباست پارسیبرگیزه ی شناسه ی من، وخش چامه ام

ای خوش که سرزمین مرا خاست پارسیپرپر کنم درود، « بهارِ سعید » را

در پیش پا اگر که پذیراست پارسی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر