۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

دراعتراض از آنانیکه وبسایت ارمغان ملی را مسدود ووبلاک آنرابه حدی ضعیف ساخته اند که برای دومین باز نشود

دموکراسی افغانستان وبسایت انترنتی میباشد که با نوشتن ( account suspended) آنرا می بندند


- دموکراسی افغانستان سوچی میباشد که با چرخاندن آن سرعت انترنت درمورد وبلاکی صفر شده اصلا باز نمیشود

- دموکراسی افغانستان خشکیدن چشمه فندی میباشد که با آن نشریه را متوقف میسازند

- دموکراسی افغانستان قیچی سانسوری میباشد که با آن آمر کم سواد یک شرکت مخابراتی به اشاره بروت آمر کم سوادتر دولتی فضای مجازی را به روی یک رسانه آزاد می بندد

- از نظر این عالیجنابان شاید دموکراسی دنیای مجازی در تبادله عکس وتعارفات تبریکی روز سال نو ویافتن دوستی از طریق فیسبوک درشاخ افریقا یا کدام ګگوشه دیګگر فراموش دنیادرک شود

- آه !که چقدر مضحک است عشوه وکرشمه دموکراسی با چنین عبا وقبای ‍‍پورنو و کذایی!

ای قیچی بدستان فضای مجازی!

از چی میترسید؟

ازکی میترسید؟

به چه میترسید؟

اگر از قلم میترسید به یادداشته باشید که: اگرسایر موجودات با بریدن سر جان میسپارند برعکس در مورد قلم گفته اند( سر او چون برند جان گیرد) وبا این حال آگاه باشید که با هر قیچی انداختن در فضای مجازی، پژواک و نجوا وصدای قلم هزاربار رسا تر وپرنواتر در زیر این طارم سپهر وگنبدنیلگون خواهد پیچید

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر