۱۳۹۱ مهر ۱۸, سه‌شنبه

مرغ خانه با هما پر وا مکن

مرغ خانه با هما پر وا مکن


پر نداری نیت صحرا مکنچون سمندر در دل آتش مرو

وز مری تو خویش را رسوا مکن...درزیا، آهنگری کار تو نیست

تو ندانی فعل آتش‌ها، مکناول از آهنگران تعلیم گیر

ور نه بی‌تعلیم، تو آن را مکنچون نه‌ای بحری تو بحر اندر مشو

قصد موج و غره دریا مکنور کنی پس گوشۀ کشتی بگیر

دست خود را تو ز کشتی وا مکنگر بیاُفتی هم در آن کشتی بیاُفت

تکیه تو بر پنجه و بر پا مکنچرخ خواهی صحبت عیسی گزین

ور نه قصد گنبد خضرا مکنمیوۀ خامی، مقیم شاخ باش

بی‌معانی ترک این اسما مکنشمس تبریزی مقیم حضرت است

تو مقام خویش جز آن جا مکن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر