۱۳۹۵ شهریور ۱۴, یکشنبه

آزادی، دموکراسی- چگونه؟ چگونه؟

درسالهایی که هنوز از آزادی بیان به مفهوم امروزی آن نام و نشانی نبود به ابتکار دوکتور ظاهر طنین مدیر مسوول مجله سباوون نظر خواهی تحت عنوان ( آزادی- دموکراسی) در شماره مسلسل (50) سال پنجم میزان 1370 / اکتوبر 1991 صورت گرفت که نظر نگارنده محمدداود سیاووش را در صفحات 13 و 86 آن شماره که عکس گرفته شده  خوانده میتوانیدهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر