۱۳۹۰ خرداد ۱۳, جمعه

خسته...



به هردری که زدم : سری شکسته شد!
به هر جا که سرزدم : دری بسته شد!
نه دگر در زنم به سری ، نه دگر سر زنم به دری
که روح دربه درم! ازسر ودرزدن ...خسته شد!
کارو